Více než tři čtvrtiny (88 %) uživatelů chytrých hodinek tvrdí, že jim zařízení může pomoci zlepšit jejich fyzické zdraví. 87 % z nich uvedlo, že díky chytrým hodinkám zavedli alespoň jeden nový zdravý návyk v důsledku dat, která jim byla poskytnuta. Pro více než polovinu (54 %) Evropanů jsou také tabu pravidelné lékařské prohlídky. Chytré hodinky však pomáhají dostat lidi do ordinací lékařů. 63 % jejich uživatelů navštívilo lékaře poté, co ze svého zařízení zjistili abnormální zdravotní údaje. Data vyplývají z průzkumu společnosti Huawei pro chytré hodinky, realizovaného společností Ipsos. Ten zjišťoval postoje a chování evropských občanů v oblasti osobního zdraví a přínosy chytrých hodinek.

„Duševní a fyzické zdraví je pro jednotlivce i širší společnost v popředí zájmu,“ poznamenává William Tian, prezident Huawei Consumer Business Group pro Evropu a dodává: „Rozhodli jsme se zjistit, zda evropští občané aktivně upřednostňují své osobní zdraví a zda si uvědomují klíčové zdravotní ukazatele, které jsou stěžejní pro jejich celkovou pohodu. Kromě toho jsme se snažili pochopit, zda uživatelé chytrých hodinek vykazují větší povědomí o zdraví a zdravějších návycích ve srovnání s těmi, kteří je nepoužívají. Náš výzkum odhalil některé zajímavé skutečnosti. A zároveň jednoznačně prokázal transformační vliv chytrých hodinek zaměřených na zdraví.“

Zájem Evropanů o osobní zdraví je vysoký

Zdraví je pro Evropany důležitou záležitostí. 80 % z nich projevuje zájem jak o psychickou pohodu, tak o fyzickou zdatnost. Devět z deseti respondentů uvedlo, že se nejvíce zajímají o svůj vzhled těla, hmotnost, vitalitu a správné fungování kognitivních funkcí. Mezi další oblasti patří kvalita a množství spánku, schopnost zvládat stres, odpočinek, zdravé stravování a pohyblivost. Celková spokojenost se zdravím však zůstává poměrně malá. Pouze polovina účastníků průzkumu uvedla, že je spokojena se svým celkovým zdravotním stavem. Nejvíce jsou Evropané nespokojeni se svou fyzickou zdatností (24 %). Dále s mobilitou (26 %), sníženou hladinou energie (29 %) a nadváhou či obezitou (46 %).

Téměř všichni respondenti (91 %) vyjádřili přání zlepšit alespoň jeden aspekt svého životního stylu související se zdravím. Přičemž každý z nich v minulosti usiloval o zlepšení v průměru čtyř zdravých návyků. Nejčastější prioritou je pro mnohé z nich snížení stresu (43 %), udržování správné hmotnosti (40 %), zdravé stravování (35 %), dostatečný spánek (35 %) a každodenní cvičení (34 %). Navzdory těmto snahám 72 % evropských občanů přiznalo, že při dodržování návyků zdravého životního stylu potřebují další motivaci nebo ji často ztrácí.

Mezera ve znalostech brání pokroku

Z průzkumu nadále vyplývá, že většina Evropanů má velmi omezené znalosti o zdravotních ukazatelích. Většina z jejich uvedených ukazatelů nejsou skutečnými zdravotními ukazateli. Ale spíše činnostmi podporující jejich zdraví, jako je například pravidelný pitný režim. Velmi nízké bylo také povědomí u některých životně důležitých zdravotních metrik. Vliv na hlubší pochopení zdravotních ukazatelů má dle průzkumu pravidelný přístup k personalizovaným údajům o zdraví.

Chytré hodinky Huawei: Vliv hodinek na zdraví uživatelů je zásadní

Data z průzkumu jasně ukazují pozitivní vliv chytrých hodinek na zdraví uživatelů. U uživatelů chytrých hodinek v Evropě je v průměru o 51 % vyšší pravděpodobnost, že budou znát cílové hodnoty klíčových zdravotních ukazatelů než u těch, kteří chytré hodinky nepoužívají. Kromě toho vykazují o 75 % vyšší pravděpodobnost, že znají své cílové hodnoty tělesného tuku a o 71 % vyšší pravděpodobnost, že si jsou vědomi svého správného denního kalorického cíle. Tři čtvrtiny (75 %) uživatelů chytrých hodinek navíc vyhledá radu, když je jejich zařízení upozorní na abnormální zdravotní ukazatele. A 63 % z nich navštíví lékaře za účelem dalších vyšetření.

Díky chytrým hodinkám si 87 % uživatelů osvojilo nové zdravější návyky na základě informací ze svého zařízení. Tyto změny zahrnují častější cvičení (47 %), delší dobu cvičení (41 %), zlepšení spánkových návyků (39 %) a úpravu stravy (28 %). Navíc si uživatelé chytrých hodinek kontrolují své základní zdravotní ukazatele až třikrát častěji než uživatelé, kteří je nepoužívají. Konkrétně sledují svůj srdeční tep, okysličení krve a spálené kalorie. Mezi denně sledovanými ukazateli převažuje nachozený počet kroků, který sleduje téměř polovina uživatelů. Z průzkumu nadále vyplynulo, že uživatelé chytrých hodinek připisují svému zařízení převážně pozitivní výsledky: 88 % z nich souhlasí s tím, že jim zařízení pomáhá zlepšovat fyzické zdraví, 86 % vnímá zlepšenou celkovou kvalitu života a 76 % jejich duševní zdraví.

Pokročilé metriky jsou snadno dostupné díky investicím do tří zdravotnických laboratoří společnosti Huawei pro chytré hodinky

Společnost Huawei již deset let vyvíjí špičkové portfolio nositelných technologií v oblasti hardwaru, softwaru a služeb. Neustálé úsilí o výzkum a inovace v oblasti zdravotních a fitness technologií umožnilo společnosti Huawei vyvinout neuvěřitelně sofistikované a přesné inteligentní monitorování celého těla.

S vědomím rostoucí potřeby na trhu se zdravím a fitness se společnost Huawei zavázala k hlubšímu výzkumu algoritmů pro monitorování zdraví prostřednictvím svých nositelných technologií. To vedlo k založení tří zdravotnických laboratoří po celém světě. V roce 2016 v Xi’an a Songshan Lakes v Číně a letos ve finských Helsinkách. Ve finské laboratoři Health Lab pracuje multidisciplinární vědecko-výzkumný tým ze 7 zemí EU, složený ze 6 doktorandů a 20 odborníků z 5 hlavních oborů – fyziologie, umělá inteligence, strojové učení, testování softwaru a softwarové inženýrství. To zajišťuje, že každá oblast sportovního a zdravotního výzkumu dosahuje pokročilých světových standardů.